نیمکت بلوار بندرانزلی

 

 

آیا مسئولین مربوطه، این نیمکت ها را نمی بینند ؟

 

 

 

#چالشهای_شهر
#بندرانزلی