خبرخوان

آرشیو "طنز نگار" " بایگانی مطالب سایت

طنز نگار : آنقدر هست که تغییر قضا نتوان کرد …

طنز نگار : آنقدر هست که تغییر قضا نتوان کرد …

میفرماد: آنقدر هست که تغییر قضا نتوان کرد ... . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : برای عشقتون فقط ناز نکنید، فقط رو مغزش نرید، فقط حالش رو نگیرید، براش ایثار هم بکنید

طنز نگار : برای عشقتون فقط ناز نکنید، فقط رو مغزش نرید، فقط حالش رو نگیرید، براش ایثار هم بکنید

برای عشقتون فقط ناز نکنید، فقط رو مغزش نرید، فقط حالش رو نگیرید... براش ایثار هم بکنید . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : به یاد بچه های جنگ زده ی جهان

طنز نگار : به یاد بچه های جنگ زده ی جهان

به یاد بچه های جنگ زده ی جهان . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : وظیفه گر برسد، مصرفش گل است و نبید

طنز نگار : وظیفه گر برسد، مصرفش گل است و نبید

میفرماد: وظیفه گر برسد، مصرفش گل است و نبید . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : در نظر بازی ما بی خبران حیرانند

طنز نگار : در نظر بازی ما بی خبران حیرانند

میفرماد: در نظر بازی ما بی خبران حیرانند   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانست

طنز نگار : چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانست

میفرماد: چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانست   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : عرضی ندارم جز اینکه آب را دریاب

طنز نگار : عرضی ندارم جز اینکه آب را دریاب

میفرماد: عرضی ندارم جز اینکه آب را دریاب   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : لبخند به رو، دشنه به کف، در پی تزویر زنهار که غافل نشوی مکر دغل را

طنز نگار : لبخند به رو، دشنه به کف، در پی تزویر زنهار که غافل نشوی مکر دغل را

میفرماد: لبخند به رو، دشنه به کف، در پی تزویر زنهار که غافل نشوی مکر دغل را   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : از کوزه همان برون تراود که در اوست

طنز نگار : از کوزه همان برون تراود که در اوست

میفرماد: از کوزه همان برون تراود که در اوست   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : وگر مراد نیابم، به حد وسع بکوشم

طنز نگار : وگر مراد نیابم، به حد وسع بکوشم

میفرماد: وگر مراد نیابم، به حد وسع بکوشم   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...