آبکنار انزلی

جامعه روستایی آبکنار بندرانزلی،در مقطع تاریخی ۱۳۳۲-۱۳۲۲ به میزان فوق‌العاده‌ای به سمت آرمان و اندیشه‌های بلشویسم گرایش یافته و تأثیرات روانی، تهییجی و انگیزه‌بخش ناشی از شعارهای عدالت خواهانه بلشویسم میان آبکناری‌ها در افزایش تحرکات اجتماعی و بسیج اجتماعی اهالی آبکنار عینیت می‌یابد.چرایی و چگونگی این تحرکات اجتماعی مبحث کلی این کتاب است و اینکه آیا مجموعه تحرکات و فعالیت‌های اجتماعی صورت گرفته در دهه یادشده ناشی از رویکرد مثبت آبکناری‌ها به این دست از اندیشه‌های مهاجر و تا حدی بومی شده ،منجر به تغییر – تحولات مثبت اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی و…. در منطقه گشت یا خیر؟…هرچند در بدو امر،ایجاد آگاهی،ذهنیتی نوین و میل به ترقی خواهی به‌جای محصورشدن مستمر و نسل در نسل در یکسری باورهای نادرست و کلیشه‌ها و عادت کردن به محرومیت‌ها و بدیهی شمردنشان، می‌بایست مهم‌ترین و مؤثرترین دستاورد این چالش‌های فرهنگی-اجتماعی و تحرکات اجتماعی حاصل آن تلقی شود.