بی بی حوریه انزلی

 امیدوارم این مسجد به سرگذشت بقعه آقا نجفی و مصلی انزلی دچار نشه ما توی تخریب مقام اول کشور رو داریم ودربازسازی هم مقام آخرش واسه ماست…

 

.

.

 

 

 

منبع: انزلی شهر عشقه