بیست و دوم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش (۱) بیست و دوم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش (۲) بیست و دوم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش (۳) بیست و دوم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش (۴) بیست و دوم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش (۵) بیست و دوم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش (۶) بیست و دوم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش (۷)